kapilan

28/11/2009 10:11

 

 

 


suÃçªÂïVï¡D, sBVÃV«Ý]uïVï¡D _éV\_

sòmïÓÂïVï¡D ±_ïçá gÂïD ØÄFk]KD

ï¸é[ Ã]©ÃïD xçªÍm ØÄB_Ã|þÅm.

ÖéÂþBÝ >«D kVFÍ> ïsç>ï^, ïâ|ç«ï^,E®ïç>ï^,

>tµ ÖéÂïð ±_ï^, ¼Ãâ½ ÖéÂþBD, gF¡±_ï^

¨ª© Ã_mçÅ ÄVìÍ> ¤Qì ØÃò\Âï¹[Ã禩Aïçá

x[¼ªu® Øk¹lâ| kòþÅm.

±o[ c^áç\©A© ¼ÃVé¼k, k½kç\©¸KD

>ªÂzöB EÅ©çÃÝ >MÝm ïV⦠k_ém

ï¸é[ Ã]©Ãï ±_ï¹[ >«Ý]uzß ÄV[ÅVzD.

>«\Vª ïVþ>Ý]_, cBìkVª ßÄç\©A xçÅl_

AÝ>ïºï^ çïl_ ¨|ÂzD¼ÃV¼>

Îò ¸Þ·Â zwÍç>çB© ¼ÃVé åDt禼B >kµþÅm.

 

 

Contact

Kapilan Pathippagam,

arunankapilan@gmail.com

321, Mahaveer Nagar,
Lawspet
Puducherry -605 008.
India

+91.9442379558

Search site


 

கபில வரிசை

27/11/2009 17:11

published

  

© 2009 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode