கபிலன் பதிப்பகம்
தங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது!

 
Posted by Picasa

 

மாதிரி

 

ஜீவா நூற்றாண்டு விழா - சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியில் தொடரும் குழுவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஜீவா நூற்றாண்டு விழாவில் ஜெயகாந்தன் பேட்டிகள் நூல் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் வெளியிட, திருச்சிராப்பள்ளி உருமு தனலட்சுமி கல்லூரித் தாளாளர் மோதி இராஜகோபாலன் அவர்கள்

 

ஜெயகாந்தன் என்னும் ஜே.கே.

 

    ØÛBïVÍ>[ 20 gD ±uÅVõ| >tµ ÖéÂþB céþ_ ÖÍ]BÝmkÝç>© æD¸½Ým ïVâ½B céï© Aïµ ØÃuÅ   ¨¿Ý>Váì gkVì. kVµs[ Ãé ¼ïVðÝ >öĪºï¹oòÍm xþµÂzD Ökì>D Ã禩Aï^ kVE©Ãkç« ¶>Ð^¼á gµÍm s¦ß ØÄF¥D \¼ªVkEBD ØïVõ¦çk. Ökì ïõ¦m, ïVâ½Bm BV¡D ÄÝ]B¼\. 

    "¨[çª ¨¿>ß ØÄF> ÄJïÝ]uz >V[ ]ò©¸ß ØÄF> çïD\V®>V[ ¨ªm Ã禩Aï^. åV[ Ã^¹Â¼ïV,  ï_ÙöïÓ¼ïV ýÂïß ØÄ[Å]_çé. gªV_ åV[ ¨¿]B ±_ï^ Ã^¹ïÓÂzD ï_ÙöïÓÂzD ÃV¦ºïáVïß  ØÄ[¤òÂþ[Ū' ¨ª© ØÃòt>D ØïV^ÓþÅ Ök«m EÍ>çªï^ tï¡D Ãé\Vªkçk; cõç\© ¸½©Aç¦Bçk. 

    ¨Í> Îò sÄBÝç>¥D Ø>Vçé¼åVÂz© ÃVìçk¼BV| ¶bzD Ökì ¨ç>©Ãu¤¥D ¶¤Ím çkÝ]òÂþÅVì. Ökì   >D ¼Ãß· Ãé ¼å«ºï¹_ ïç>ØÄV_KD cÝ]çB© ¸[Ãu¤ ¶ç\Í]òÍ>VKD ¶>Ð^ Îò ïâ¦çáÝmkD Öò©Ãç>¥D ¶m ¼ÃV>çªBVï Øk¹©Ã|kç>¥D BVòD \®Âï ÖBéVm. 

    ïDRMv ØïV^çïï¼áV| c¦[káìÍ> ØÛBïVÍ>[ ¶>窼B >[ kVµsB_ ØïV^çïBVï gÂþ ØïVõ¦kì; ¶>uïVï ïDRMv ïâEl¼é¼B ÖòÂï ¼kõ|D ¨[Ã>[¤ ïâEÂz Øk¹l¼é ÖòÂþÅ ïDRMü|ïáV¼é¼B ïâE kVµÍm ØïVõ½ò©Ã>Vï í¤Bkì Ökì. ¨¿Ým ¼k®,  kVµ¡ ¼k® ¨ªÂ ØïV^áV> ØÛBïVÍ>[ >ªÂz© Ã⦠cõç\ s Bºïçá ¨Í>s> ¶ßļ\V >BÂï¼\V Ö[¤ Ã¹ßØÄ[® ¨|Ým ïVâ|k]_ k_ékì.  

    >V¼ª ÃV«]l[ k½kD ¨[Ã]_ ØÛBïVÍ>M[ ÖéâEB ïD¬«D #öçï °Í]ß Øĺ¼ïV_ ØÄKÝmþÅm. ïu¤éì, ¼ïâ½éì BVkòD ïõ½«V> ¶]ÄB\Vï ¨_éVòÂzD ØÛBïVÍ>çªÝ Ø>öÍ]ò©Ãm ØÃöB ¶]ÄBD. ¨¿mkç>Ý >s« ¼k® °mD ¸çw©¸_éVsâ¦VKD ¨¿Ýç>© ¸çw©ÃVÂïV> ¼ÃØ«¿Ý>Váì Ökì.ஜெயகாந்தன் பாரதி 125 விழாவில் பேசிய பேச்சின் தொகுப்பு!
arunan 0
 


ஜீவா நூற்றாண்டு


ஜீவா நூற்றாண்டு விழா - சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியில் தொடரும் குழுவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஜீவா நூற்றாண்டு விழாவில் ஜெயகாந்தன் பேட்டிகள் நூல் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் வெளியிட, திருச்சிராப்பள்ளி உருமு தனலட்சுமி கல்லூரித் தாளாளர் மோதி இராஜகோபாலன் அவர்கள்
 


மார்கழிப் பாக்கள்


 
பாடுகிறேன் பரமகுரு
 
Posted by Picasa

 

 

 

குறத்தி மாட்டிய வறற்கடைக் கொள்ளி
ஆரம் ஆதலின் அம்புகை அயலது
சாரல் வேங்கைப் பூஞ்சினைத் தவழும்
பறம்பு பாடினர் அதுவே! அறம்பூண்டு
பாரியும், பரிசிலர் இரப்பின்,
'வாரேன்' என்னான், அவன்வரை அன்னே!

 

 

 


ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும்; சிறுவரை

சென்று நின்றோர்க்கும் தோன்றும்; மன்றகளிறு

மென்று இட்ட கவளம் போலநறவுப் பிழிந்திட்ட

கோதுடைச் சிதறல்வார் அசும்பு ஒழுகு

முன்றில்தேர் வீசு இருக்கை நெடியோன் குன்றே!

 

கபிலர்

 

 

 

 சேதுபதியின் சிறந்த படைப்புகள்

MADURAI: It was more than a film audio release function. For once, the Madurai Medical College grounds here turned into a literary platform where experts in their respective disciplines recited their verses.

The audio release function of the Tamil film, `Ajanta,' on Tuesday night, also saw the launch of the Ilayaraja Literary Association. Novelist D. Jayakanthan is the president of the association.

"It was inaugurated in memory of Pavalar Varadharajan and awards have been instituted in his name. Tamil scholars and promising writers will be honoured with cash prizes," Mr. Ilayaraja said.

Participating in the function, director Bharathiraja showered encomiums on his childhood friend and said that Ilayaraja did not confine himself to music, but transcended to the world of literature. "He knows the value of struggle and his thirst for knowledge is unquenchable," he said.

Four litterateurs were honoured on the occasion. `Pavalar Varadharajan Perarignar' awards were conferred on P. Namasivayam, a retired Tamil professor, and C. Kalyanasundaram popularly known as `Vannadasan,' for their meritorious service in the field of Tamil literature. The award carries a plaque and a cash prize of Rs.2 lakh.

`Pavalar Varadharajan Padaipilayakkiyam' (creative writing) awards were conferred on film lyricist Pazhani Bharathi and a Tamil professor S. Sethupathi, for relentless work in their respective fields. The award carries a plaque and a cash prize of Rs.50,000.

Drama artistes and musicians were also felicitated on the occasion.

Mr. Ilayaraja informed that the association would produce a documentary on the life of its president D. Jayakanthan.

Nostalgic memories engulfed Mr. Ilayaraja as he reminisced the days spent by him and Bharathiraja on the streets of Madurai. He was also very responsive to the crowd's request when he sang his popular number `Janani... Janani... ' from the film `Thai Mookambigai'.

`Angingu' orchestra performed the songs of the movie `Ajanta'. At the end, the audience had the satisfaction of seeing scholars being honoured at the seat of Tamil learning, for it would enliven young minds and inspire them into learning Tamil language with passion.

Posted by Picasa

 

 


 
 
 
கபிலன் வெளியீடுகள்
 
 
மானுடம் பேணிய தமிழ் - ஜோசப் சகாயராஜ்
சீதாயணம் - சேதுபதி
பாரிவேட்டை - சேதுபதி
தமிழ் இலக்கண உணர்வுகள் - ஆ. சிவலிங்கனார்
உதய நகரிலிருந்து - இரா. மீனாட்சி (தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த புதுக்கவிதை நூல் விருது)
(புதுவை கல்லாடனார் அறக்கட்டளை விருது)
(திருப்பூர் தமிழ் சங்க விருது )
ஜெயகாந்தன் பேட்டிகள்
சாம்பலுக்குப் பின்னும் சில கனல்கள் - சேதுபதி
பைந்தமிழ்க் காவலர் பழ. முத்தப்பனார் - சேதுபதி
பாரதியார் கவிதைகளில் புதுச்சேரி (படங்களுடன்)
பறம்புமலை திருக்கொடுங்குன்றம் வரலாறு - மரு. பரமகுரு (திருப்பூர் தமிழ் சங்க விருது)
மனச் சுவடுகள் - மரு. பரமகுரு
இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கிறித்தவப் புதினங்களில் ஒடுக்கப்பட்டோர் - உ.இராசு
சொற்பொழிவாளர் பாரதியார் - சேதுபதி (என்.சி.பி.எச். கலை இலக்கியப் பெருமன்ற விருது)
அரவிந்தர் போற்றிய அருந்தமிழ்ச் சான்றோர் - இரா. மீனாட்சி, சேதுபதி
அற்புதத் துறவி அடிகளார் - சேதுபதி
சகாதேவர் அருளிய தொடுகுறி சாஸ்திரம்
குறளறம் - அ.சொ.சண்முகனார்
பொருட்குறள் - அ.சொ.சண்முகனார்
இன்பக்குறள் - அ.சொ.சண்முகனார்
உயிரின் நிறங்கள் - அ.சொ.சண்முகனார்
திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் சிவமூர்த்தங்கள் - பா. சுந்தர்
மார்கழிப் பாவை - கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
மார்கழிப் பூக்கள் - மரு. பரமகுரு
பரமகுரு பாடுகிறேன் - மரு. பரமகுரு

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/vV2KyxWXsZd1WG5k5xVNkg?feat=directlinkமானுடம் பேணிய தமிழ் - ஜோசப் சகாயராஜ
சீதாயணம் - சேதுபதி
பாரிவேட்டை - சேதுபதி
தமிழ் இலக்கண உணர்வுகள் - . சிவலிங்கனார்
உதய நகரிலிருந்து - இரா. மீனாட்ி (தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த புதுக்கவிதை நூல் விருது)
(புதுவை கல்லாடனார் அறக்கட்டளை விருது)
(திருப்பூர் தமிழ் சங்க விருது )
ஜெயகாந்தன் பேட்டிகள்
சாம்பலுக்குப் பின்னும் சில கனல்கள் - சேதுபதி
பைந்தமிழ்க் காவலர் பழ. முத்தப்பனார் - சேதுபதி
பாரதியார் கவிதைகளில் புதுச்சேரி (படங்களுடன்)
பறம்புமலை திருக்கொடுங்குன்றம் வரலாறு - மரு. பரமகுரு (திருப்பூர் தமிழ் சங்க விருது)
மனச் சுவடுகள் - மரு. பரமகுரு
இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கிறித்தவப் புதினங்களில் ஒடுக்கப்பட்டோர் - .இராசு
சொற்பொழிவாளர் பாரதியார் - சேதுபதி (என்.சி.பி.எச். கலை இலக்கியப் பெருமன்ற விருது)
அரவிந்தர் போற்றிய அருந்தமிழ்ச் சான்றோர் - இரா. மீனாட்சி, சேதுபதி
அற்புதத் துறவி அடிகளார் - சேதுபதி
சகாதேவர் அருளிய தொடுகுறி சாஸ்திரம்
குறளறம் - .சொ.சண்முகனார்
பொருட்குறள் - .சொ.சண்முகனார்
இன்பக்குறள் - .சொ.சண்முகனார்
உயிரின் நிறங்கள் - .சொ.சண்முகனார்
திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் சிவமூர்த்தங்கள் - பா. சுந்தர்
மார்கழிப் பாவை - கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
மார்கழிப் பூக்கள் - மரு. பரமகுரு
பரமகுரு பாடுகிறேன் - மரு. பரமகுரு

 

 

Contact

Kapilan Pathippagam,

arunankapilan@gmail.com

321, Mahaveer Nagar,
Lawspet
Puducherry -605 008.
India

+91.9442379558

Search site


 

கபில வரிசை

27/11/2009 17:11

published

  

© 2009 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode